VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1926/VPCP-QHQT
V/v tặng Cuba máy vi tính

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại Giao
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 3529/TC-TCĐN ngày 15 tháng 4 năm 2003) về việc tặng máy vi tính cho Cuba. Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý lấy loại gạo 25% tấm, giá CIF để xác định giá trị ngoại tệ của 4.000 tấn gạo làm cơ sở giao máy vi tính cho Cuba. Công ty điện tử Hà Nội thực hiện việc giao máy vi tính cho Bạn tương đương với trị giá 4.000 tấn gạo được xác định như trên, bao gồm cả chi phí chuyên chở và bảo hiểm hàng hoá tới Cuba.

- Bộ Tài chính trích tiền từ Quỹ Dự trữ ngoại tệ Nhà nước để trả cho Công ty điện tử Hà Nội sau khi máy vi tính đã được giao cho bạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự