BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: Thuế GTGT mặt hàng phụ tùng máy phun thuốc trừ sâu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09- 4/2012/CVHM ngày 9/4/2012 của Công ty TNHH SX-TM & DV Hồng Minh về việc thuế GTGT mặt hàng phụ tùng Máy phun thuốc trừ sâu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đối chiếu các quy định tại điểm k, khoản 2 và khoản 3 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; điểm 2.10, điểm 3 mục II, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT thì mặt hàng làphụ tùng máy hoặc bình bơm thuốc trừ sâu dùng trong sản xuất nông nghiệp chưa được quy định cụ thể.
Để đảm bảo hiểu đúng quy định của Luật Thuế GTGT, thực hiện thống nhất khâu nhập khẩu và khâu sản xuất trong nước, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 09-4/2012/CVHM của Công ty TNHH SX-TM & DV Hồng Minh để quý Vụ xem xét, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ quan Hải quan và cơ quan thuế thực hiện.
Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH SX-TM & DV Hồng Minh
(Số 47 Đường A4, F.12, Quận Tân Bình) (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-CST, Hà(5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường