ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1927/U BND-TH
V/v tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đốivới xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ

Lai Châu, ngày 18 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015, theo đó Chính phủ đã thng nhất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô k từ ngày 01/01/2016;

Sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản s 316/HĐND-VP ngày 23/11/2015; Để đảm bảo việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đi với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu được triển khai kịp thời vàđúng thời gian quy định tại Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh cóý kiến như sau:

Tạm dừng việc thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đi với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu (được quy định tại Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Căn cứ nội dung Công văn, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- TT.T
nh ủy; (Báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ
Ngọc An