VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1927/VPCP-CN
V/v xin chủ trương sử dụng vốn dư sau đấu thầu Dự án cảng Tiên Sa- Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 1063/GTVT-KHĐT ngày 20 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1991 BKH/KTĐN ngày 7 tháng 4 năm 2003) về việc cho phép dùng vốn dư (vốn JBIC) sau đấu thầu Dự án mở rộng cảng Tiên Sa - Đà Nẵng để đầu tư một số hạng mục và tiền dự án bổ sung, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Chấp thuận về nguyên tắc sử dụng vốn dư sau đấu thầu của dự án mở rộng cảng Tiên Sa, trong đó lưu ý việc sử dụng vốn dư phải đảm bảo hiệu quả của dự án; đồng thời bảo đảm thực hiện đúng thời gian quy định của Hiệp định vay vốn đã ký với phía Nhật Bản.

- Việc triển khai thực hiện sử dụng vốn dư sau đấu thầu của dự án mở rộng cảng Tiên Sa, yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng qui định hiện hành.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Giao thông Vận tải , Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự