VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1927/VPCP-ĐMDN
V/v thực hiện kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1487/BGTVT-TCCB ngày 15 tháng 3 năm 2010) về việc thực hiện kế hoạch sắp xếp,chuyển đổi doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý:

1. Bộ Giao thông vận tải là chủ sở hữu của Công ty TNHH mộtthành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ;

2. Chuyển Công ty Cảng hàng không Phú Bài, đơn vị hạch toánphụ thuộc Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung, thành công ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên;

3. Thời điểm phê duyệt phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Vậntải hàng không miền Nam, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Cảng hàngkhông miền Nam như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nói trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết,thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn