VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1927/VPCP-KTTH
V/v: giảm, gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xétđề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2856/BTC-CST ngày 13 tháng 3 năm 2009về việc điều kiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanhnghiệp nhỏ và vừa, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùnggiao Bộ Tài chính lấy thêm ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương. BộTư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trongtháng 4 năm 2009

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTN,
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng