BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1929/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v Kiểm tra Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên và chuẩn bị danh mục đầu tư giai đoạn 2012-2015

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012;

Thực hiện Thông báo số 62/TB-VPCP ngày 23/03/2011 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Để tổng hợp số lượng các hạng mục công trình và đề xuất phương án xây dựng Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2012-2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 với các nội dung sau:

1. Kiểm tra rà soát, xác định lại số lượng các hạng mục công trình của Đề án đã và đang thực hiện đến hết năm 2011; số các hạng mục công trình thuộc Đề án chưa thực hiện;nhu cầu Kiên cố hóa trường học và nhà công vụ giáo viên chưa được đáp ứng cần bổ sung theo mục tiêu của Đề án.

2. Công tác lập,phê duyệt kế hoạch danh mục đầu tư hàng năm và ban hành các văn bản chỉ đạo,hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu của Đề án; quy trình tổng hợp, báo cáo danh mục các hạng mục đầu tư giai đoạn 2012-2015 và công tác kiểm tra rà soát danh mục đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính Phủ.

3. Quản lý và sử dụng các nguồn vốn thực hiện Đề án đặc biệt là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;đánh giá việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phân bổ các nguồn vốn đảm bảo bố trí đủvốn cho các công trình, dự án.

4. Việc áp dụng thiết kế mẫu của Bộ Xây dựng ban hành; định mức đầu tư cho một phòng học, nhà công vụ giáo viên (từng cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT ).

5. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình thuộc Đề án, trong đó cần nêurõ đóng góp của Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận tổ quốc trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án của địa phương.

Thời gian kiểm tra từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2011. (thời gian kiểm tra cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo sau)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩnbị báo cáo và phối hợp với đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thủ tướngChính phủ giao.

Xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- Sở GD&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW ;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển