BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1929/QLD-ĐK
V/v đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký có thuốc được đính chính.

Cục Quản lý Dược nhận được công văn của các cơ sở đăng ký thuốc đề nghị đính chính thông tin trong các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược.

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuốc lưu tại Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Dược thông báo đính chính một số nội dung trong các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành đối với các thuốc tại Danh mục đính kèm.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục Quân Y- Bộ Quốc Phòng; Cục Y tế- Bộ Công An; Cục Y tế Giao thông vận tải- Bộ GTVT;
- BYT: Vụ PC, Cục QLYDCT, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ;
- SYT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Viện KN thuốc TƯ; Viện KN thuốc TP. HCM;
- Tổng công ty dược Việt Nam;
- Các công ty XNK dược phẩm;
- Cục QLD: P.QLKDD; P. QLGT; P.QLCLT; P.PCTTra; Website Cục;
- Lưu: VT, ĐKT (04 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thành Lâm

 

DANH MỤC

07 THUỐC ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
(Kèm theo Công văn số 1929/QLD-ĐK ngày 10/03/2021 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Số Quyết định

Ngày Quyết định

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

1

Azukon MR

Torrent Pharmaceuticals Ltd

VN-12682-11

127/QĐ-QLD

20/04/2011

Cơ sở đăng ký

Torrent Exports Ltd.

Torrent Pharmaceuticals Ltd.

2

Klicok Capsule

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Hân

VN-22352-19

653/QĐ-QLD

23/10/2019

Tên thuốc

Klicok Capsule

Klicox Capsule

Địa chỉ Cơ sở sản xuất

52, Jeakgongdan 1-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

52, Jeyakgongdan 1-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

3

Panadol

GlaxoSmithKline Pte Ltd

VN-22261-19

651/QĐ-QLD

23/10/2019

Cơ sở sản xuất

Sterling Drug (M) Sdn. Bhd.

Sterling Drug (Malaya) Sdn. Bhd.

Địa chỉ Cơ sở đăng ký

150 Beach Road, # 21- 00 Gateway West, Singapore 189720, Singapore

23 Rochester Park, Singapore 139234, Singapore

4

Pemetrexed Invagen

Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp

VN3-118-19

161/QĐ-QLD

20/03/2019

Cơ sở đóng gói

Không có thông tin

SIA PHARMIDEA, Địa chỉ: Rupnicu iela 4, Olaine,Olaines novads, LV-2114, Lát-vi-a.

Địa chỉ Cơ sở sản xuất

Schiffgraben 23-38690 Vienenburg, Germany

Schiffgraben 23, 38690 Goslar, Germany

5

Ratida 400mg/250 ml

Công ty TNHH thương mại Nam Đồng

VN-22380-19

653/QĐ-QLD

23/10/2019

Địa chỉ Cơ sở sản xuất

Smarjeska Cesta 6, SI- 8501 Novo Mesto.

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

6

Removchol 20

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories

VN-22455-19

653/QĐ-QLD

23/10/2019

Hoạt chất chính - hàm lượng

Atorvastaitn (dưới dạng atorvastatin calcium trihydrat) 20mg

Atorvastatin (dưới dạng atorvastatin calcium trihydrat) 20mg

7

Zosivas 10mg

Công ty TNHH thương mại Nam Đồng

VN-17402-13

419/QĐ-QLD

27/12/2013

Quy cách đóng gói

Hộp 2 vỉ x 14 viên

Hộp 4 vỉ x 7 viên

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đăng ký xe mới năm 2022 và Hướng dẫn đăng ký sang tên xe