BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1929/TCHQ-KTTT
V/v áp dụng mức thuế suất theo Quyết định 123/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Công ty thép Thành Long
 (Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 54- 09/STL ngày 17/03/2009 của Công tythép Thành Long về việc Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng thuộcCục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ấn định thuế đối với các lô hàng thép xây dựng doCông ty nhập khẩu từ ngày 10/01/2009 đến ngày 13/02/2009, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Tại Điều 3 Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 củaBộ Tài chính có quy định áp dụng Quyết định này cho các tờ khai hải quan hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01/01/2009. Dođó, việc Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng ấn định lại tiền thuếđối với các lô hàng thép do Công ty nhập khẩu theo Danh mục sửa đổi Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC là đúng quyđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty thép Thành Long biếtvà thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ