VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 1929/VPCP-ĐP

V/v: Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt
Nam.

Để đảm bảo cho Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam được tổ chức thành công tốt đẹp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam có ý kiến như sau:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được phân công tại Quyết định số 05/QĐ-BCĐĐHDTTS ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam khẩn trương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ để bảo đảm đúng tiến độ quy định tại Kế hoạch; định kỳ báo cáo với Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện Kế hoạch và kiến nghị cần thiết để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội đạt yêu cầu cả nội dung và thời gian theo quy định; thời gian báo cáo vào ngày 15, 30 hàng tháng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc, các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, KGVX, TCCV;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng