VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1929/VPCP-KTTH
V/v đẩy mạnh tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Thông tin – Truyền thông;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Ban chỉ đạo Trung ương về Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Để bảo đảm công tác tuyên truyền phục vụ Tổng điều tra, theoQuyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10/7/2008 về tổ chức Tổng điều tra dân số vànhà ở năm 2009; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu:

Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyêntruyền trong phạm vi cả nước từ nay đến 15 tháng 4 năm 2009, nhằm tiếp tục quántriệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm2009 tới tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và tới từng người dân,bảo đảm công tác Tổng điều tra đạt được các mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐ TĐT dân số và nhà ở TW;
- BCĐ TĐT dân số và nhà ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KGVX, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng