BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số 193/BTCCBCP-TCBC
V/v: Hướng dẫn xác định tháng sinh của CBCC

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2001

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay còn một số cán bộ, công chức do hoạt động khángchiến hoặc do vì hoàn cảnh khác nhau nên lý lịch gốc, lý lịch Đảng, lý lịchĐoàn, Lý lịch quân dân, sổ công đoàn, sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội, chứngminh thư nhân dân, hộ khẩu v.v... của họ chỉ thể hiện năm sinh; không có ngày,tháng sinh. Những trường hợp này khi giải quyết chế độ có liên quan đến tuổiđời thì mỗi Bộ, ngành, địa phương lại có cách giải quyết khác nhau. Để thốngnhất cách giải quyết, sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội, tại công văn số 2174/LĐTBXH-BHXH ngày 25/7/2001 về xác định ngày, thángsinh của cán bộ, công chức; Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiệnnhư sau:

- Kể từ nay những cán bộ, công chức không có ngày, thángsinh nói trên khi được giải quyết các chế độ chính sách có liên quan đến tuổiđời thì các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thống nhất lấy ngày 01tháng 7 và năm sinh của họ đã có để làm căn cứ tính tuổi.

Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địaphương biết, thống nhất thực hiện./.

K/T. BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Thang Văn Phúc