TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu xe gắn máy hai bánh mới 100% nhưng sản xuất năm 2008

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 615/HQHCM-GSQLngày 05/03/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại tríchyếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung quy định tại điểm2.1, mục 2, Phần I Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đíchthương mại và Thông tư số 215/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính sửađổi, bổ sung điểm 1, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC đề nghị Cục Hải quanthành phố Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe gắn máy haibánh cho bà Vũ Ngọc Thúy theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minhđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức