BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1930/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện CV số 119/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

Để thực hiện thu đủ thuế đối vớicác trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu khai báo giá tính thuế không đúng với giáthực tế đã thanh toán, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 119/TCHQ-TXNK ngày09/08/2012 yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP. Hải Phòng,Cục Hải quan TP. Đà Nẵng thực hiện ấn định thuế trên cơ sở giá xuất khẩu củaTổng cục Hải quan đã xác minh đối với các tờ khai nhập khẩu nêu tại phụ lục kèmtheo công văn này. Ngày 19/09/2012 và ngày 29/10/2012, Tổng cục Hải quan tiếptục có công văn số 5985/TCHQ-TXNK và 4990/TCHQ-TXNK yêu cầu các Cục Hải quanbáo cáo kết quả thực hiện công văn số 119/TCHQ-TXNK .

Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hảiquan chưa nhận được các báo cáo tiếp theo về tiến độ kết quả thực hiện của cácđơn vị. Để đảm bảo thu đủ thuế cho Ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan yêucầu các Cục Hải quan nêu trên báo cáo kết quả việc thực hiện Công văn số119/TCHQ-TXNK về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/04/2013 theo các nội dung dướiđây:

STT

Số tờ khai

Ngày đăng ký

Số thuế ấn định

Số thuế doanh nghiệp đã nộp

Số thuế còn nợ đọng

Ghi chú (Đối với các trường hợp chưa ấn định thuế đề nghị ghi rõ lý do)

Tổng cục Hải quan thông báo để Cụctrưởng Cục Hải quan các tỉnh, TP. nêu trên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường