BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------
V/v: Giám định mặt hàng bột đá CaCo3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Kiểm tra sau thông quan
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận được công văn số 524/KTSTQ-P2 ngày 05/11/2013 đề nghị có ý kiến về việc giám định bột đá CaCO3 của hai Trung tâm Thí nghiệm vật liệu xây dựng (Vilas 173 và Vilas 178). Về vấn đền này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:
1. Về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại:
Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và kinh doanh dịch vụ giám định thương mại và Điều 17 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì Chính phủ giao cho Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụgiám định thương mại và đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định theo quy định của pháp luật về thương mại.
2. Về quản lý hoạt động dịch vụ thử nghiệm:
Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ thì các tổ chức thử nghiệm cung cấp dịch vụ thử nghiệm tại Việt Nam phải đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm tại Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).
Hiện nay, Trung tâm Thí nghiệm vật liệu xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định xây dựng (Vilas 178) chưa thực hiện đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật. Còn Trung tâm Thí nghiệm vật liệu xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng 97 (Vilas 173) đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm và được cấp Giấy chứng nhận số 1612/TĐC-HCHQ ngày15/11/2011 cho lĩnh vực thử nghiệm vật liệu xây dựng (đối với các sản phẩm trong phạm vi được công nhận).
3. Về phép thử được công nhận: Đề nghị Quý Cục liên hệ với Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để được giải đáp.
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý Cục biết.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCHQ.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?