VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 1930/VPCP-QHQT

V/v: Đăng cai Hội nghị thường niên ADB 2011.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 26/TTr-NHNN ngày 15 tháng 3 năm 2010 và ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan về việc đăng cai Hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Việt Nam đăng cai Hội nghị thường niên của ADB năm 2011.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thư chính thức gửi ADB thể hiện thiện chí và nguyện vọng của Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị nêu trên.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm rõ với ADB về kinh phí, chuẩn bị kỹ các nội dung và kiến nghị các bước tiếp theo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc