BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1931 TCT/VN7
V/v chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần May Bình Minh
(440 No Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh )

Trả lời công văn số 641 ngày 5/5/2003 của Công ty Cổ phần May Bình Minh về việc “Xin hưởng ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần” do Bộ Tài chính chuyển đến, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 34, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần quy định:

“Nghị định này thay thế Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về cổ phần hoá trái với Nghị định này đều không còn hiệu lực thi hành”.

Căn cứ vào quy định trên, kể từ ngày 5/7/2002 trở đi các quy định trước đây về cổ phần hoá (trong đó có chính sách miễn tiền thuê đất) không đúng với quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP nêu trên đều không còn hiệu lực thi hành. Vì vậy, việc miễn tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần phải được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP nêu trên.

Căn cứ vào Mục IV, Phần B, Mục III, Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên thì trường hợp Công ty Cổ phần May Bình Minh được Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 242/1998/QĐ-TTg ngày 18/12/1998 về việc chuyển Công ty Cổ phần May Bình Minh thành Công ty cổ phần, Công ty đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 583 BKH/DN ngày 28/1/2000, trong đó có quy định được miễn, giảm tiền thuê đất 6 năm, kể từ khi ký hợp đồng thuê đất. Trường hợp Công ty đã ký hợp đồng thuê đất với có quan Nhà nước có thẩm quyền, đơn vị đã thực hiện miễn tiền thuê đất trước ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành và đã thực hiện quyết toán tiền thuê đất theo đúng chế độ quy định thì không xử lý truy thu hoặc hoàn trả tiền thuê đất đã được miễn giảm. Trường hợp đón vị chưa quyết toán tài chính và quyết toán thuế mà thời gian miễn giảm tiền thuê đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư vẫn còn thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất đến thời điểm quyết toán thuế của năm đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần May Bình Minh biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được xem xét và giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương