BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1932 TCHQ/GSQL
V/v ghi nhãn hàng hoá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Về việc ghi nhãn nội dung xuất xứ đốivới hàng hoá xuất khẩu, căn cứ ý kiến của Bộ Thương mại tại công văn số 1633/BTM-QLCLngày 18/4/2003, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 2/7/2001, Tổng Cục Hải quan cócông văn số 2716/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại công văn số 521/CP-KTTH ngày 13/6/2001 về việc ghi nhãn hàng hoá đối vớihàng xuất khẩu, trong đó quy định hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc mọithành phần kinh tế không phải thực hiện đầy đủ nội dung ghi nhãn hàng hoá về“xuất xứ hàng hoá xuất khẩu” nếu các doanh nghiệp đó yêu cầu và khách hàng nướcngoài không đòi hỏi. Quy định này chỉ có hiệu lực đến ngày 31/12/2002, vì vậyyêu cầu Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo các Chicục Hải quan thực hiện nghiêm chỉnh việc kiểm tra, quản lý nội dung ghi nhãnhàng hoá xuất khẩu theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thôngtrong nước và hàng hoá XNK; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 95/2000/QĐ-TTgngày 15/8/2000 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãnhàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèmtheo QĐ số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ số 28/2000/CT-TTg ngày 27/12/2000 v/v thực hiện Quy chế ghinhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định 178.

2. Đối với hàng hoá sản xuất tại ViệtNam để xuất khẩu mà khách hàng là nước ngoài có yêu cầu ghi nhãn hàng hoá riêngthì phải có nội dung ghi “sản phẩm chế tạo tại Việt Nam” hoặc “sản phẩm của ViệtNam”, các nội dung khác được phép ghi theo yêu cầu ghi nhãn của khách hàng nhậpkhẩu.

3. Sản phẩm xuất khẩu của các Hợp đồnggia công cho nước ngoài được ghi tên nước sản xuất theo đề nghị của bên thuêgia công nêu trong hợp đồng gia công hoặc phụ kiện hợp đồng gia công. Nếu bênthuê gia công đề nghị được ghi tên nước sản xuất khác Việt Nam thì trong hợpđồng gia công, bên thuê gia công phải cam kết chịu trách nhiệm về việc ghi tênnước sản xuất này.

4. Đối với các sản phẩm hoàn chỉnh đượcnhập khẩu ở dạng tháo rời, hoặc nhập linh kiện từ nước ngoài về Việt Nam để lắpráp giản đơn, hoặc chỉ làm động tác đóng gói bao bì và sau đó sản phẩm lại đượcxuất khẩu cho khách hàng nước ngoài thì chấp nhận cho ghi “sản phẩm của............. lắp ráp tại Việt Nam” hoặc “sản phẩm của ............. đóng góitại Việt Nam”.

Yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo