BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1932/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 274 CV/CT ngày 11/4/2006 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quá hạn kê khai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên: Công ty gang thép Thái Nguyên trong khi thực hiện dự án cải tạo mở rộng công trình mỏ Ngườm Cháng, Cao Bằng, Công ty ký hợp đồng số 30/HĐKT ngày 10/4/2004 với Công ty Đầu tư phát triển nhà số 6 Hà Nội. Cục thuế thành phố Hà Nội cũng đã xác minh Công ty Đầu tư phát triển nhà số 6 Hà Nội đã xuất hóa đơn GTGT cho Công ty gang thép Thái Nguyên và đã kê khai nộp thuế GTGT đầu ra tại Hà Nội. Do sơ suất, Công ty không kê khai kịp thời thuế GTGT đầu vào của hóa đơn GTGT có ký hiệu ES/2004B số 0009288 ngày 31/12/2004.

- Tiền hàng : 2.154.115.841 đồng;

- Tiền thuế GTGT : 215.411.584 đồng;

- Tổng số tiền : 2.369.527.425 đồng;

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra xem xét cụ thể về việc Công ty kê khai số hóa đơn GTGT đầu vào nêu trên. Mặt khác, Công ty gang thép Thái Nguyên là đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả, luôn thực hiện chế độ khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào đầy đủ, thực hiện chế độ thu nộp NSNN tốt.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty gang thép Thái Nguyên. Để tạo điều kiện về vốn cho Công ty; được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhất trí với đề nghị của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên giải quyết cho Công ty gang thép Thái Nguyên được khấu trừ số thuế GTGT của hóa đơn GTGT đầu vào nêu trên. Công ty gang thép Thái Nguyên chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai. Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty gang thép Thái Nguyên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến