BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1932 TCT/VN7
V/v chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 320/CT ngày 12/5/2003 của Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh Lâm Đồng hỏi về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần.

a. Điều 34, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần quy định: “Nghị định này thay thế Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về cổ phần hoá trái với Nghị định này đều không còn hiệu lực thi hành”.

Căn cứ vào quy định trên, kể từ ngày 5/7/2002 trở đi các quy định trước đây về cổ phần hoá (trong đó có chính sách miễn tiền thuê đất) không đúng với quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP nêu trên đều không còn hiệu lực thi hành. Vì vậy, việc miễn tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần phải được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

b. Theo quy định tại điểm 2, mục IV, phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính thì thời gian miễn tiền thuê đất được tính từ ngày cơ sở sản xuất kinh doanh ký hợp đồng thuê đất. Những đơn vị được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục IV, phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên đã ký hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới được xem xét miễn tiền thuê đất.

2. Về miễn giảm tiền thuê đất đối với Xí nghiệp sản xuất và dạy nghề 27/7.

Căn cứ vào Mục IV, Phần B, Mục III, Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên thì trường hợp Xí nghiệp sản xuất và dạy nghề 27/7 đã thuê đất của Nhà nước từ năm 1998. Đơn vị có dự án đầu tư nâng cấp mở rộng quy mô sản xuất và dạy nghề trên phần diện tích đất đã thuê của Nhà nước trước đây thì không thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất.

Trường hợp đơn vị đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, trong đó có quy định được miễn, giảm tiền thuê đất trước ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành và đã thực hiện quyết toán tiền thuê đất theo đúng chế độ quy định thì không xử lý truy thu hoặc hoàn trả tiền thuê đất đã được miễn giảm. Trường hợp đơn vị chưa quyết toán tài chính và quyết toán thuế mà thời gian miễn, giảm tiền thuê đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư vẫn còn thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất đến thời điểm quyết toán thuế của năm đó

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương