THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 1933/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu gói thầu xây lắp tuyến tránh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Điện Biên (công văn số 1615/UBND-TM ngày 24 tháng 9 năm 2010); ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7245/BKH-QLĐT ngày 12 tháng 10 năm 2010) vàBộ Giao thông vận tải (công văn số 7154/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 10 năm 2010)về việc chỉ định thầu gói thầu xây lắp tuyến tránh thành phố Điện Biên Phủ củaDự án thành phần 2 đoạn Điện Biên – Tây Trang thuộc Dự án cải tạo nâng cấp quốclộ 279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên – Tây Trang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

Đồng ý về nguyên tắc áp dụng hìnhthức chỉ định thầu gói thầu xây lắp tuyến tránh thành phố Điện Biên Phủ của Dựán thành phần 2 đoạn Điện Biên – Tây Trang thuộc Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên – Tây Trang như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại công văn nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Giaothông vận tải chỉ đạo việc thực hiện chỉ định thầu theo đúng quy định./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải