UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1933/UBND-TNMT

Bến Tre, ngày 21 tháng 6 năm 2006

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã.

Sau khi xem xét nội dung Tờtrình số 1810/TTr-STC ngày 14 tháng 6 năm 2006 của Sở Tài chính, về việc tỉ tệthu tiền thuê đất.

Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhấttheo nội dung Tờ trình của Sở Tài chính nêu trên; thống nhất lấy giá đất trongbảng giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định, làm cơ sở xác định tỉ lệ thutiền thuê đất cho từng dự án đầu tư có thuê đất, cụ thể như sau:

1. Đối với các dự án đầu tư cóthuê đất dựa trên cơ sở giá đất ở, thì tỉ lệ thuê đất được tính như sau:

Số TT

Giá đất

Tỉ lệ thuê đất

1

Từ 2.000.000 đồng trở lên

2%

2

Từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng

1,5%

3

Từ 200.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng (hoặc dưới 200.000 đồng nhưng có vị trí ven quốc lộ, tỉnh lộ)

1%

4

Dưới 200.000 đồng

0,5%

2. Đối với các dự án đầu tư cóthuê đất dựa trên cơ sở giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, thì tỉ lệ thuêđất được tính như sau:

Số TT

Giá đất

Tỉ lệ thuê đất

1

Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực nội ô thị xã và quy hoạch phát triển đô thị (giá đất tính bằng 2, 3 lần giá đất nông nghiệp cùng hạng)

2%

2

Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực nội ô thị trấn và quy hoạch phát triển đô thị hoặc ven các tỉnh lộ, quốc lộ đường phố (giá đất tính bằng 2 lần giá đất nông nghiệp cùng hạng)

1,5%

3

Đối với đất nông nghiệp ven các huyện lộ, đường liên xã (giá đất tính bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp cùng hạng, cùng khu vực)

1%

4

Đối với đất nông nghiệp có vị trí khác (giá đất tính bằng 1 lần giá đất nông nghiệp cùng hạng, cùng khu vực)

0,5%

3. Riêng các dự án đầu tư thuộcdanh mục ưu đãi đầu tư được áp dụng theo chính sách ưu đãi đầu tư do Uỷ bannhân dân tỉnh quy định.

Căn cứ vào giá đất và tỉ lệ thutiền thuê đất nêu trên, Sở Tài chính chủ trì cùng các ngành liên quan xác địnhtiền thuê đất cho từng dự án đầu tư cụ thể đối với các tổ chức kinh tế trongnước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thuê đất, thuêmặt nước; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định giá thuê đất, thuê mặtnước đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân trong nước thuê đất.

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiếnđể các cơ quan biết thực hiện./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Bảo