VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 1933/VPCP-QHQT
V/v thực hiện hoạt động hợp tác với Cục kinh tế liên bang Thụy Sỹ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Xét đề nghị của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại côngvăn số 41/UBGSTCQG-HTQT ngày 05 tháng 3 năm 2014 về báo cáo các hoạt động hợptác với Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ývới các kiến nghị của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nêu tại công văn trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Giám sát tài chínhQuốc gia biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Vũ Văn Ninh, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).PH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng