BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1934/BXD-KTXD
V/v: Định mức dự toán công tác rải vải địa kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 343/SXD-KTXD ngày 10/8/2010của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về định mức dự toán công tác rải vải địa kỹthuật. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán công tác rải vải địa kỹ thuật làm nềnđường, mái đê, đập trong tập Định mức dự toấn xây dựng công trình - Phần xâydựng được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xâydựng đã bao gồm cả diện tích phần rải chồng lên nhau của vải địa kỹ thuật.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn