TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1934/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH TM Vương Gia Minh
Địa chỉ: 16/87/61 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3
Mã số thuế: 0303903709

Trả lời văn thư số 02/2014-VGM ngày 03/03/2014 củaCông ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềhóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua,đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sauđó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồngthời người bán lập hóa đơn điều chỉnh saisót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm)số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suấtthuế giá trị gia tăng… tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu... Căn cứ vào hóađơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán,thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh khôngđược ghi số âm (-)”.

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày01/01/2014):

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định đối tượng không chịuthuế GTGT:

“Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừngtrồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôitrồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩmkhác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánhbắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sảnphẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, táchhạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quảnbằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa,ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và cáchình thức bảo quản thông thường khác.

…”.

+ Tại Khoản 5 Điều 5 quy định các trường hợp khôngphải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sảnphẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hảisản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chodoanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tínhnộp thuế GTGT. Trên hóađơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuếGTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩmtrồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chếbiến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượngkhác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai,tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tưnày.

Trường hợp sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm kháchoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã lập hóa đơn,kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai, tính nộp thuếGTGT theo hướng dẫn tại khoản này.”

Căn cứ các quy định trên, từ ngày 01/01/2014 trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ có mua nguyên liệu thuốc lá của doanh nghiệp khác, mua trực tiếpcủa người nông dân, sau đó thực hiện sơ chế thông thường như: sấy khô, táchcọng chưa chế biến thành các sản phẩm khác nếu Công ty bán cho các Doanhnghiệp, Hợp tác xã thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không cóthuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Trường hợp Công tybán mặt hàng nêu trên cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tínhnộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%. Trường hợp từ ngày 01/01/2014 Công ty báncho các doanh nghiệp, hợp tác xã và đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGTtheo mức thuế suất 5% thì phải lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại khoản3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC nêu trên và kê khai điều chỉnh theoquy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga