BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1934/TCHQ-GSQL
V/v làm thủ tục hải quan đối với xe ôtô dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh

Trảlời công văn số 763/HQHCM-NV ngày 24/3/2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vềviệc thủ tục Hải quan đối với xe ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của liênBộ Thương mại - Giao thông vận tải - Tài chính - Công an hướng dẫn việc nhậpkhẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì"ôtô đã qua sử dụng chỉđược nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân, QuảngNinh, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tục hải quan được thựchiện tại cửa khẩu nhập". Do vậy, xe ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đãqua sử dụng nhập khẩu về cảng biển quốc tế nào thuộc thành phố Hồ Chí Minh thìChi cục Hải quan phụ trách cảng biển quốc tế đó làm thủ tục hải quan.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường