BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1934 TCT/HTQT
V/v thuế cước của hãng tàu Mitsui O.S.K Line

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:
Đồng Kính gửi

- Công ty Mitsui O.S.K.Line.Ltd (MOL)
- Công ty Vận tải và thuê tàu (VIETFRACHT
- Cục thuế TP.Hồ Chí Minh
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Cục thuế TP. Hải phòng
- Cục thuế TP.Đà Nẵng
- Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Tổng cục thuế nhận được đơn số 08/MOL ngày 7/5/2003 của công ty MOL đề nghị được trực tiếp nộp số thuế cước còn nợ cho cơ quan thuế, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ vào quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Nhật Bản và các quy định về thuế thu nhập tại Việt Nam, Công ty MOL là đối tượng chịu thuế cước và là đối tượng được xin miễn giảm thuế cước theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản.

- Căn cứ vào thực tế công ty MOL và công ty VIETFRACHT đã chấm dứt hợp đồng đại lý từ ngày 20/2/2003.

- Nhằm khắc phục tình trạng nợ thuế kéo dài của công ty MOL từ năm 1996 đến nay. Tổng cục thuế chấp nhận đề nghị của Công ty MOL về việc trực tiếp nộp số thuế cước còn nợ từ năm 1996 đến tháng 2 năm 2003 vào NSNN và hướng dẫn các công việc liên quan như sau:

1. Số thuế cước công ty MOL trực tiếp nộp NSNN, công ty MOL tự xác định trên cơ sở số thuế cước công ty phải nộp (tính trên thuế suất 3% trừ đi số thuế công ty đã nộp theo từng địa phương công ty có kinh doanh vận tải biển và nộp cho cục thuế của địa phương đó.

2. Thủ tục nộp tiền vào NSNN Cục thuế các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải phòng, Đà nẵng và Cần thơ hướng dẫn công ty MOL viết “Giấy nộp tiền vào NSNN” để trực tiếp nộp thuế cước vào Kho bạc Nhà nước tại địa phương (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản), sử dụng mã số của Cục thuế và hạch toán theo chương B161. loại 09 khoản 07.

3. Sau khi Công ty VIETFRACHT hoàn thành quyết toán thuế cước của công ty MOL, các Cục thuế có trách nhiệm thông báo cho công ty MOL số thuế phải nộp bổ sung (nếu có) hoặc số thuế nộp thừa được hoàn trả lại.

4. Đề nghị công ty MOL khẩn trương hoàn tất hồ sơ xin miễn thuế theo Hiệp định tại các Cục thuế liên quan để tránh thiệt hại cho đơn vị. Thời gian để các cục thuế xem xét giải quyết miễn thuế theo Hiệp định là 3 năm trở về trước kể từ ngày Công ty MOL nộp hồ sơ xin miễn thuế tại Cục thuế đối với khoản thuế cước nộp từ năm 1996-1998 và 5 năm kể từ ngày công ty MOL nộp hồ sơ xin miễn thuế tại Cục thuế đối với khoản thuế cước nộp từ năm 1999 đến nay.

Thủ tục miễn thuế theo Hiệp định được thực hiện theo Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam và công văn số 4870 Trương Chí Trung/KTQT ngày 25/12/2002 của Tổng cục Thuế về việc giải quyết vướng mắc miến giảm thuế cước theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Tổng cục thuế thông báo để các Công ty và các cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Cúc