BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1935/TCHQ-GSQL
V/v: Thực hiện Thông tư liên tịch 03/2006

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 658/HQTP-NV ngày 19/3/2007 của Cục Hải quan TP.HCM về hồ sơ xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT /BTM-BTC-BCA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng từ Cộng hoà Liên bang Đức cung cấp cho cơ quan hải quan Giấy Lý lịch xe thay cho các loại giấy tờ quy định tại mục 2 phần III Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT /BTM-BTC-BCA của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Công an, nếu loại Giấy Lý lịch xe này có các tiêu chí cơ bản của Giấy chứng nhận đăng ký, lưu hành hoặc Giấy huỷ Giấy chứng nhận đăng ký, lưu hành và do cơ quan có thẩm quyền quản lý phương tiện của nước xuất khẩu cấp thì chấp nhận cho doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.HCM biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ pháp chế (BTC)
- Trang Website Hải quan
- Lưu: VT, GQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Hạnh Thu