BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1935 TCT/HTQT
V/v áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần đới với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 558/CT-LD ngày 18/3/2003 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc xét áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp đối với lãi tiền vay của Công ty EDF International S.A, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Quy định tại điểm C mục II.2 Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, lãi tiền vay do công ty TNHH Mekong Energy (MECO) trả cho công ty EDF International (EDFI) phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, được xác định bằng 10% tính trên doanh thu.

2. Theo quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp, trường hợp công ty EDFI thu được khoản lãi từ việc thực hiện hợp đồng cho vay với công ty MECO sẽ không phải nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Hiệp định nói trên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc