BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1935 TM/XNK
V/v quá cảnh hàng hoá

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Mậu dịch Long Vương Quảng Tây - Trung Quốc

Trả lời đơn xin quá cảnh của Công ty TNHH Mậu dịch Long Vương - Quảng Tây - Trung Quốc số 18/ĐQC ngày 03/05/2003.

Địa chỉ: 303 Công viên Thuỵ Phong - đường Bắc Hồi - tp. Nam Ninh - Quảng Tây - Trung Quốc.

Số điện thoại: 0086.771.3311988; Fax: 0086.771.3313601

Số tài khoản: 1038116111915186543 tại Ngân hàng Nông nghiệp Nam Ninh- Quản Tây- Trung Quốc.

Bộ Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép Công ty quá cảnh hàng hoá theo các quy định sau đây:

1. Tên hàng: Nhãn quả sấy khô.

2. Số lượng: 6.000 tấn

3. Trị giá: 21.000.000 CNY

4. Bao bì và ký mã hiệu: Hàng đóng trong thùng carton (10kg/thùng).

5. Cửa khẩu nhập hàng: Cảng Hải Phòng

6. Cửa khẩu xuất hàng: Móng Cái

7. Tuyến đường vận chuyển: Hải Phòng- Móng Cái.

8. Phương tiện vận chuyển: Ô tô

9. Thời điểm quá cảnh: Từ 15.7.2003 đến 30.10.2003

10. Tuân thủ pháp luật Việt Nam về hàng quá cảnh.

Việc vận chuyển hàng hoá quá cảnh lãnh thổ Việt Nam do Công ty Thương mại Tổng hợp Lạng Sơn (Việt Nam) đảm nhiệm.

Văn bản này có hiệu lực đến 30.10.2003./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG


Mai Văn Dâu