VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1935/VPCP-QHQT
V/v Đóng góp và tăng mức đóng góp tự nguyện cho các tổ chức Liên hợp quốc

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao về việc đóng góp và tăng mức đóng góp tự nguyện cho các Tổ chức Liên hợp quốc (LHQ) (văn bản số 617/TTr-BNG-TCQT ngày 05 tháng 3 năm 2014), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tăng mức đóng góp tự nguyện cho các tổ chức sau:

- Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP): từ 29.000 USD lên 35.000 USD;

- Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF): từ 13.700 USD lên 20.000 USD;

- Quỹ Dân số LHQ (UNFPA): từ 4.500 USD lên 20.000 USD;

- Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women): từ 5.000 USD lên 7.000 USD;

2. Giữ mức đóng góp tượng trưng hàng năm cho:

- Quỹ Phát triển Vốn LHQ (UNCDF): 1.000 USD;

>> Xem thêm:  Chính phủ là gì ? Vị trí, tính chất và chức năng của Chính Phủ

- Quỹ Môi trường LHQ (UNEP): 7.500 USD;

- Quỹ Ứng phó khẩn cấp của LHQ (CERF): 10.000 USD;

- Quỹ Perez-Guererro: 1.000 USD;

- Quỹ LHQ dành cho hợp tác Nam - Nam (UNFSCC): 1.000 USD;

3. Đồng ý cam kết đóng góp đa niên và phương thức chuyển tiền như kiến nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng. Các Vụ: TH, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng