BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1936/TCT-CS
V/v xác nhận số liệu báo cáo tài chính.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1311/CT-KK &KTT ngày 08/05/2012 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc xác nhậnsố liệu báo cáo tài chính của người nộp thuế (NNT) đã nộp cho cơ quan thuế. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6, Điều 8 Luật Quản lýthuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định về Quyền của NNT vàTrách nhiệm của cơ quan quản lý thuế.

Căn cứ Điều 37 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng hướng dẫn về Luật Quản lý thuế cơquan thuế quản lý trực tiếp có nghĩa vụ xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuếcủa từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế (trừ các loại thuế ở khâu xuấtnhập khẩu); hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận số tiền thuế, tiềnphạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận của NNT.

Theo các quy định trên thì cơ quanthuế quản lý trực tiếp không có trách nhiệm xác nhận số liệu báo cáo tài chínhcủa NNT đã nộp cho cơ quan thuế, mà chỉ có nghĩa vụ xác nhận việc hoàn thànhnghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế (trừ các loạithuế ở khâu xuất nhập khẩu); hoặc xác nhận số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộpđến thời điểm đề nghị xác nhận của NNT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Quảng Trị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, KK&KTT-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn