BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1937/BNN-HTQT
V/v quy định mới về đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin thị thực tại ĐSQ Đức

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn nhận được công văn số 835/BNG-LS ngày 19/3/2009 của BộNgoại giao thông báo: Đại sứ quán Cộng hòa Liên Bang Đức tại Hà Nội sẽ áp dụnghệ thống đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin thị thực trên internet và ngừng nhận đăng kýhẹn qua điện thoại kể từ ngày 23/3/2009, cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: thứhai đến thứ sáu từ 08:30 đến 11:30 giờ.

- Địa chỉ trang web đăng ký hẹnnhư sau:

+ Trang tiếng Đức – Việt:

https://service.diplo.de/appointment/extern/chooserealmList.do?request locale=de&locationCod

+ Trang tiếng Anh – Việt:

https://service.diplo.de/appointment/extern/chooserealmList.do?locationCode=hano&request locale=en

- Sau khi đăng ký hẹn trong hệ thống,xác nhận đăng ký hẹn sẽ được gửi tự động qua đường thư điện tử. Khi đến nộp hồsơ tại ĐSQ, người nộp cần mang theo bản in xác nhận đăng ký hẹn cùng tất cả cácgiấy tờ cần thiết. Những trường hợp đến không đúng hẹn hoặc hồ sơ không đầy đủsẽ không được chấp nhận.

Vụ Hợp tác quốc tế xin thông báotới các đơn vị trong Bộ biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT (KV).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Lê Văn Minh