BỘ XÂY DỰNG
--------------------

Số: 1938/BXD-KTXD

V/v: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 568/SXD-TĐ ngày 7/9/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với các dự án khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị mới, khu kinh tế cửa khẩu, trường hợp có yêu cầu thiết kế riêng san nền, thì các định mức chi phí: chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và các công việc tư vấn như nêu tại văn bản số 568/SXD-TĐ xác định theo loại công trình hạ tầng kỹ thuật là phù hợp.

2. Trường hợp san lấp mặt bằng là một hạng mục công trình thì chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và các công việc tư vấn xác định theo loại công trình chính (xây dựng dân dụng, giao thông…).

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn