BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1938-TCCP/VC
V/v tổ chức thực hiện tuyển dụng mới công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1993

 

CÔNG VĂN

CỦA BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 1938-TCCP/VC NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 1993 VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUYỂN DỤNG MỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để việc tuyển dụng đội ngũ công chức, viên chức Nhà nước đi dần vào nề nếp và thực hiện đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức đã ban hành. Từ ngày 1/1/1994, các đơn vị được tuyển dụng mới công chức, viên chức theo phân cấp quản lý và nằm trong chỉ tiêu biên chế được Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ giao đều phải tổ chức xem xét, đánh giá trên cơ sở tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức mà người đó sẽ được tuyển dụng (kể cả số người hiện nay các Bộ, Ngành và địa phương đang thực hiện hợp đồng lao động theo chỉ tiêu được giao trước khi có quyết định tuyển chính thức cũng phải được xem xét, đánh giá đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch).

Kết quả tuyển chọn phải báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Các trường hợp tuyển dụng không đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch thì cơ quan cấp trên khi tiến hành thanh tra được quyền bãi bỏ Quyết định tuyển dụng.

 

 

Phan Ngọc Tường

(Đã ký)