BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1938/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 47/CT-TTHT ngày 10/01/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty HH Điện Cơ Lục Nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và giải trình của Công ty HH Điện Cơ Lục Nhân về việc chậm kê khai thuế GTGT gửi kèm công văn của Cục Thuế thì: Công ty HH Điện Cơ Lục Nhân là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập theo giấy phép đầu tư số 160/GP-KCN-ĐN ngày 21/10/2002 do Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp. Công ty phải nộp thuế GTGT truy thu do xác định mã hàng và mức thuế đối với hàng nhập khẩu theo danh sách Giấy nộp tiền bằng tiền mặt AA/2006B, số 0001152 ngày 19/4/2006 số tiền thuế GTGT 43.876.000 đồng. Cục Hải quan Đồng Nai cũng đã xác minh Công ty HH Điện Cơ Lục Nhân đã nộp thuế GTGT 43.876.000 đồng của chứng từ đã nộp tiền nêu trên.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của công ty HH Điện Cơ Lục Nhân. Để tạo điều kiện về vốn cho Công ty; được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhất trí với đề nghị của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai giải quyết cho Công ty HH Điện Cơ Lục Nhân được khấu trừ số thuế GTGT của chứng từ nộp thuế GTGT kê khai sót nêu trên.. Công ty HH Điện Cơ Lục Nhân chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai. Cục Thuế tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty HH Điện Cơ Lục Nhân;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến