BỘ XÂY DỰNG
-------------------

Số: 1939/BXD-KTXD

V/v: Chi phí lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý dự án – Bộ Ngoại giao

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 330/QLDA-KHKT ngày 23/9/2011 của Ban quản lý dự án – Bộ Ngoại giao về việc chi phí lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện nội dung quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Chi phí xây dựng được hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình chưa bao gồm chi phí lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận. Trường hợp trong hợp đồng thi công xây dựng công trình được ký kết giữa các bên chưa bao gồm chi phí lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận thì chủ đầu tư xem xét bổ sung chi phí cho công tác này.

Ban quản lý dự án – Bộ Ngoại giao căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn