BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1939/TCHQ-TXNK
V/v: vướng mắc trong giám định và xác định giá TT vàng XK.

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 105/HQQNa-NV ngày 30/01/2011 và số 308/HQQNa-NV ngày 09/4/2011 của Cục Hảiquan tỉnh Quảng Nam về vướng mắc trong giám định hàm lượng và xác định giá tínhthuế đối với mặt hàng vàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Về việc giám định hàm lượng vàng,đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam căn cứ hướng dẫn tại điểm c.2, khoản 2,điều 14 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính để thựchiện.

2. Về cơ sở để xác định giá tínhthuế đối với mặt hàng vàng xuất khẩu, đề nghị Cục Hải quan Quảng Nam căn cứhướng dẫn tại điều 10, điều 21 và điều 22 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày15/12/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng