BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1939 TCT/NV5
V/v trả lời kiến nghị của Hiệp hội Thương mại úc

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Tổng cục thuế nhận được kiến nghị của Hiệp hội thương mại úc tại Việt Nam tại cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp vào ngày 23-24/3/2003 tại thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề nộp thuế thu nhập đối với các tư vấn của dự án ODA. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Hướng dẫn tại mục II, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án ODA thì:

Các nhà thầu tư vấn nước ngoài của các dự án ODA nộp thuế thu nhập theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-Bộ Tài chính nêu trên.

Các nhà thầu tư vấn Việt Nam của các dự án ODA nộp thuế thu nhập theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Các cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài làm việc cho các nhà thầu tư vấn nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001, Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/11/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP Trừ các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với chuyên gia nước ngoài làm việc cho các dự án ODA.

Tổng cục thuế trả lời để Hiệp hội thương mại úc tại Việt Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến