BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 194/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tiền lương chuyên gia Dịch vụ tư vấn chung tuyến 2 (I).

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Ban dự án Đường sắt đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 630/CV-BDA ngày 30/11/2010 của Ban dự án Đường sắt đô thị Hà Nội về việc đàmphán tài chính – Dịch vụ tư vấn chung tuyến 2 (I). Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 2/11/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chiphí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì chủ đầu tưxác định giá gói thầu thuê tư vấn nước ngoài trên cơ sở chi phí thuê tư vấnnước ngoài đã dự tính trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng côngtrình làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài theo quy địnhcủa pháp luật đấu thầu. Chi phí thuê tư vấn nước ngoài được xác định thông quakết quả lựa chọn nhà thầu và kết quả thương thảo, đàm phán giữa chủ đầu tư vớinhà thầu tư vấn nước ngoài. Trong đó chi phí tiền lương cơ bản của chuyên giađược xác định căn cứ mức chi phí tiền lương thực tế đã chi trả chuyên gia. Mứcchi phí tiền lương thực tế của chuyên gia căn cứ báo cáo kết quả hoạt động tàichính của tổ chức tư vấn thực hiện trong những năm liền kề đã được kiểm toánhoặc trong các hợp đồng thực hiện công việc tư vấn tương tự đã thực hiện. Đốivới Dịch vụ tư vấn chung tuyến 2 (I), nhà thầu tư vấn có trách nhiệm làm rõkhoản chi phí tiền lương theo nội dung hồ sơ mời thầu và các quy định của nhànước có liên quan (Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ vềQuản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 09/2007/TT-BXD ).

Ban dự án Đường sắt đô thị Hà Nộicăn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh