BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 194/TCHQ-TXNK
V/v hủy đơn khiếu nại

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:Công ty TNHH Hyosung Việt Nam.
(Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1412311/CV-XNK ngày 31/12/2014 của Công ty TNHH Hyosung Việt Nam đề nghị hủy hồsơ khiếu nại số 1412161/CV-XNK ngày 16/12/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định đình chỉgiải quyết khiếu nại số /QĐ-TCHQngày /01/2015 đối với đơn khiếu nại của Công ty.

2. Căn cứ chú giải 5 cuối chương 72 Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BộTài chính thì mặt hàng “thép cốt bê tông” thuộc nhóm 72.13, 72.14, 72.15 là loạithép dùng trong cấu kiện bê tông cốt thép, sử dụng trong xây dựng và theo mộttrong các tiêu chuẩn sau đây: TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008, JIS G3109,JIS G3112, JIS G3117, GB 1499:1998, tiêu chuẩn thép cốt bê tông khác. Trong trườnghợp Doanh nghiệp nhập khẩu khai báo vào thép “loại khác” thì phải xuất trình đượcgiấy chứng nhận của nhà sản xuất hoặc giám định của cơ quan giám định của cơquan, đơn vị có chức năng thực hiện giám định xác nhận mặt hàng thép không thuộcmột trong các tiêu chuẩn nêu trên.

Theo đó, đối với lô hàng nhập khẩu của Công ty khaibáo theo mã số của mặt hàng có mô tả “loại khác” của nhóm, phân nhóm hàng chitiết mặt hàng “thép cốt bê tông”, đề nghị Công ty xuất trình các giấy tờ theoquy định tại chú giải 5 cuối chương 72 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

3. Việc phân tích, giám định để phân loại hàng hóathực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty liên hệ vớiChi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng tiếp theo để được hướngdẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH HyosungViệt Nam biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Đồng Nai (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái