VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 194/VPCP-QHQT
V/v các mảnh vỡ của vệ tinh Beppo-Sax rơi xuống trái đất năm 2003

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 23-CV/NG-LS ngày 06 tháng 01 năm 2003), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì liên hệ với Đại sứ quán nước cộng hoà Italia tại Hà Nội để tiếp nhận thông tin, theo dõi và khi cần thiết có thể có các biện pháp phòng hộ trước việc các mảnh vỡ của vệ tinh Beppo-Sax rơi xuống trái đất vào năm 2003 như thông báo phía Italia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý