BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------------
V/v: đóng dấu trên hóa đơn tiền điện.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Tổng Công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 3098/EVNHCMC-PC ngày 15/4/2011 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc về đóng dấu trên hóa đơn tiền điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm a, khoản 3, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:
“3. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:
a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này”.
Căn cứ hướng dẫn trên, hóa đơn thu tiền điện không nhất thiết phải có dấu của người bán trên hóa đơn, kể cả trường hợp thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho người trực tiếp bán và ký ghi rõ họ tên trên hóa đơn.
Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh được biết và đề nghị liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. HCM;
- Vụ PC – TCT (2);
- Vụ TVQT (AC); TTHT;
- Lưu: VT, CS (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn