BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------
Số: 1941/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 406/CT-THNVDT ngày 14/05/2010 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc hoàn thuế GTGT của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Trung Liên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ điểm 3 Mục III, điểm 1 Mục V Phần Đ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thì:
Trường hợp bà Nguyễn Thị Vân làm chủ DNTN Trung Liên có Hợp đồng mua bán doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật bán toàn bộ DNTN Trung Liên cho ông Nguyễn Hữu Trung và ông Nguyễn Hữu Trung chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản nợ phải thu phải trả kể cả thuế của bên bán doanh nghiệp bàn giao lại; Tại thời điểm bàn giao doanh nghiệp, DNTN Trung Liên do bà Nguyễn Thị Vân làm chủ doanh nghiệp có số thuế GTGT còn được khấu trừ thì DNTN mới thành lập do ông Nguyễn Hữu Trung làm chủ doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của DNTN Trung Liên do bà Nguyễn Thị Vân làm chủ. Đối với số thuế GTGT còn được khấu trừ đến thời điểm bán doanh nghiệp (29/09/2009) của DNTN Trung Liên do bà Nguyễn Thị Vân làm chủ doanh nghiệp được chuyển về DNTN mới thành lập do ông Nguyễn Hữu Trung làm chủ doanh nghiệp để tiếp tục kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết.

>> Xem thêm:  Hai người đồng sở hữu tài sản tranh chấp chia tiền sau khi bán đất ? Cách Đòi lại phần đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC;
- Lưu: VT, KK(2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?