BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1941 TCT/NV5
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 278 CT/Quyết định ngày 21/4/2003 của Cục thuế tỉnh Ninh Bình về vấn đề đối với công ty Hazama Corporation, nhà thầu của Dự án phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thông ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 và Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính, trường hợp công ty Hazama được xác định là nhà thầu chính, cung cấp hàng hoá, dịch vụ, xây lắp công trình cho chủ dự án ODA không hoàn lại theo giá không có thuế thực hiện kiểm tra, thanh tra trước khi hoàn thuế nếu công ty Hazama có thời gian kinh doanh dưới 1 năm, đề nghị hoàn thuế lần đầu. Đồng thời Cục thuế thông báo cho công ty Hazama có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan tới kê khai hoàn thuế GTGT và phải cung cấp khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng theo quy định.

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Nhà Thầu Hazama corporation phải thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN theo đúng quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 của Bộ Tài chính. Trường hợp Chính phủ Việt Nam có cam kết miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ việc cung cấp hàng hoá, và dịch vụ cho các dự án cho các nhà thầu Nhật Bản thì thực hiện theo cam kết đó.

Tổng cục thuế thông báo để cục thuế tỉnh Ninh Bình biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến