THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1941/TTg-QHQT
V/v ứng vốn ĐTXDCB năm 2009 cho Bộ VHTTDL mua nhà làm Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 16447/BTC-TCĐN ngày 03 tháng 12 năm 2007) về việc ứng vốn đầu tưxây dựng cơ bản năm 2009 cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mua nhà làm Trungtâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý mua ngôi nhà tại địachỉ số 19-19Bis Rue Albert 75013 Paris để làm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp với tổng giá trị mua nhà (chưa kể trang thiết bị nội thất) là 9.255.940 Euro.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch phối hợp với Bộ Ngoại giao để ký hợp đồng mua nhà trên theo tinh thần chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 778/TTg-QHQT ngày 19 tháng 06 năm2007: Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đứng tên chủ sở hữu.

3. Giao Bộ Tài chính:

- Ứng trước từ Ngân sách Nhànước 800.000 Euro để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giaocó kinh phí đặt cọc và ký hợp đồng mua nhà.

- Đảm bảo ứng vốn từ ngân sáchNhà nước để thanh toán số tiền còn lại theo thỏa thuận tại hợp đồng mua nhà nêutrên.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính cân đối kinh phí để mua nhà và kinh phí cải tạo lại ngôi nhà trongdự toán ngân sách năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đảm bảo thuhồi số vốn đã ứng nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg:
Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản,
Các Vụ: TH, KTTH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 19

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng