VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1941/VPCP-CN
V/v xây dựng đường tránh quốc lộ 10 qua thị xã Thái Bình

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Tài chính
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Về đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình (công văn số 230/UB-TM ngày 13 tháng 02 năm 2003) và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 872/GTVT-KHĐT ngày 10/3/2002), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1725 BKH/CSHT ngày 28 tháng 3 năm 2003), Bộ Tài chính (công văn số 2803 TC/ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2003) về việc xây dựng đường tránh quốc lộ 10 qua thị xã Thái Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương làm việc với JBIC về việc sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10, trong đó có việc đầu tư cho đường tránh quốc lộ 10 qua thị xã Thái Bình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần