BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1942/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1633/CT .TTHT ngày 19/04/2007của Cục Thuế tỉnh Long An về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối vớihóa đơn kê khai trễ hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo công văn của Cục Thuế tỉnh Long An thì:trong thời gian đầu, chưa ổn định nhân sự nên Công ty TNHH SX và gia công giàyThịnh Vượng đã kê khai, khấu trừ chậm quá 3 tháng đối với hoá đơn mua hàng số003259 ngày l/3/2005, tiền thuế GTGT: 48.706.092đồng. Do công văn của Cục Thuếchỉ đề cập nguyên nhân kê khai, khấu trừ chậm quá 3 tháng của Công ty TNHH sảnxuất và gia công giày Thịnh Vượng, chưa nêu rõ tình hình kê khai, nộp thuếGTGT, chấp hành nghĩa vụ nộp NSNN của bên mua, bên bán nên Tổng cục Thuế chưacó cơ sở trả lời. Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tạicông văn số 340 BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuếGTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long Anbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH SX và gia công giày Thịnh Vượng;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ THUẾ DNNN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Hữu Tân