BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1942 TCT/NV1
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Công ty Thăng Long

Trả lời công văn số 5230 CT/HTr ngày 14/03/2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội và công văn số 29/CTTL ngày 5/3/2003 của Công ty Thăng Long về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

- Các trường hợp xuất khẩu hàng hoá từ ngày 1/10/2002 phải có đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế xuất khẩu theo hướng dẫn tại điểm 1.1, mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC (nêu trên), trong đó có điều kiện hàng hoá xuất khẩu thanh toán qua ngân hàng thì mới được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá xuất khẩu. Các trường hợp nước ngoài thanh toán cho Công ty trực tiếp bằng tiền mặt không qua ngân hàng thì hàng hoá xuất khẩu không được áp dụng thuế suất 0%.

- Đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu trước ngày 1/10/2002 nhưng khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt, nếu Công ty đủ điều kiện thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.1, mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC riêng về điều kiện chứng từ thanh toán nếu Công ty có đủ chứng từ thu tiền xuất khẩu hàng hoá bằng tiền mặt, có xác nhận của phía nước ngoài đã thanh toán tiền hàng xuất khẩu thì hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

- Trường hợp hợp đồng xuất khẩu đã ký với nước ngoài trước ngày 1/10/2002 có thảo thuận với phía nước ngoài trả tiền đặt cọc 30% giá trị hợp đồng, phía nước ngoài đã trả tiền đặt cọc bằng tiền mặt trước ngày 1/10/2002, từ 1/10/2002 Công ty mới xuất khẩu và phía nước ngoài thanh toán cho Công ty qua ngân hàng số tiền còn lại của hợp đồng xuất khẩu thì Cục thuế kiểm tra xác định nếu đúng tình hình thực tế đã nêu và có đủ tiêu điều kiện thủ tục theo hướng dẫn tại điểm 1.1, mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC thì hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGt 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Hà Nội biết và Công ty Thăng Long biết và thực hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc