ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1942/UBND-KTN
V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg

Bình Định, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện theo yêucầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1705/BTNMT-TCMT ngày09/5/2013 về việc Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 và QĐ 38/2011/QĐ-TTg ngày 6/7/2011 của Thủ tướngChính phủ, UBND tỉnh Bình Định báo cáo như sau:

1. Tình hình xử lýô nhiễm của các cơ sở thuộc khu vực công ích trên địa bàn tỉnh Bình Định nằmtrong Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ và các cơsở mới phát sinh trên địa bàn theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại phần phụ lục kèm theo.

2. Kiến nghị và đềxuất Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Sớm ban hành quyđịnh việc chứng nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng (phân loại theo Thông tư 07/2007/TT-BTNMT ) đã hoàn thành xử lýtriệt để.

- Đề nghị cho phépbãi rác núi Bà Hỏa (phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn) rút tên khỏi Quyếtđịnh số 64/2003/QĐ-TTg mà không chờ sau khi hoàn thành xong bãi rác Long Mỹ.

- Có quy định xửlý nghiêm đối với các cơ sở gây ô nhiễm nhưng kéo dài thời gian xử lý, không xửlý ô nhiễm đúng theo thời hạn quy định (hiện nay, Nghị định 117/2009/NĐ-CP chỉquy định xử lý vi phạm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọngkhông xử lý đúng thời gian quy định).

Trên đây là một sốnội dung báo cáo việc thực hiện Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số38/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở thuộc khu vực công íchtrên địa bàn tỉnh Bình Định, kính báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TNMT;
- Lưu: VT, K4(T5b);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng


PHỤ LỤC 1

TÌNH HÌNH PHÂN BỔ KINH PHÍ VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN XỬ LÝTRIỆT ĐỂ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo công văn 1942/UBND-KTN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của UBNDtỉnh Bình Định)

TT

Tên dự án

Địa chỉ

Tổng kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

Trung ương

Ngân sách địa phương

Nguồn vốn khác

II. Dự án nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo Quyết định 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định 38/2011/QĐ-TTg

1

Bãi rác núi Bà Hỏa (40.000 m2)

Phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

3.017,637

3.000

17,637

Đã xử lý xong ô nhiễm năm 2007

Chưa được chứng nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm do Bãi chôn lấp Long Mỹ chưa đảm bảo về môi trường (chưa xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác).

2

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

106 Đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn

70.296

35.148

35.148

2013-2015

Chưa triển khai dự án. Dự kiến triển khai trong năm 2013

3

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Y tế bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bình Định

Phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn

11.065

5.533

5.533

2013

Chưa triển khai dự án. Dự kiến triển khai trong năm 2013

PHỤ LỤC 2

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNGTHUỘC KHU VỰC CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo công văn 1942/UBND-KTN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của UBNDtỉnh Bình Định)

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Thời gian xử lý

Biện pháp xử lý

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

I. Các cơ sở thuộc Phụ lục 1 và 2 Quyết định 64/2003/QĐ-TTg

1

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn

Thị trấn Bông Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

31/12/2007

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

1. Hoạt động xử lý tạm thời: Điều tiết lưu lượng nước thải đảm bảo công suất hiện tại.

2. Dự kiến thời gian hoàn thành: 2015.

Sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới được phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-BYT ngày 22/01/2011 của Bộ Y tế

II. Các cơ sở mới phát sinh được thống kê theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT

1

Bãi rác huyện Phù Cát

Gò Trại, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát

31/12/2013

Thực hiện việc đóng cửa bãi rác theo đúng quy định

1. Các hoạt động đã thực hiện xử lý triệt để: ngừng hoạt động đổ rác.

2. Dự kiến hoàn thành đóng cửa bãi rác theo đúng quy định: 2014.

3. Khó khăn: chưa tìm được nguồn kinh phí thực hiện.